ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΕΕΕ) ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΠΕΙΡΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Το Σχέδιο είναι σε ισχύ μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021, χωρίς να υπάρχει επί του παρόντος ανοικτή πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων.

 

Σκοπός:

Σκοπός του Σχεδίου είναι η παροχή ευκαιριών απόκτησης εργασιακής πείρας σε δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) ικανούς για εργασία, για τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους και την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

 

Υπηρεσίες/Οργανισμοί που έχουν δικαίωμα συμμετοχής:

 

Στο Σχέδιο δικαιούνται να συμμετέχουν υπηρεσίες/οργανισμοί του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, οι οποίες/οι ασκούν δραστηριότητες σε περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία, είναι εγγεγραμμένες/οι στο Μητρώο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως εργοδότες και δεν απασχολούν παράνομους ή αδήλωτους εργάτες.  Σημειώνεται ότι τα γραφεία ή άλλα υποστατικά από όπου ασκούν τις δραστηριότητες τους θα πρέπει να βρίσκονται εκτός οικίας.

Προτεραιότητα θα δίνεται σε ευκαιρίες κατάρτισης που προσφέρονται από υπηρεσίες/οργανισμούς που έχουν κοινωφελή σκοπό που αφορά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

 

Επωφελούμενοι:

 

 Στο Σχέδιο μπορούν να ενταχθούν δικαιούχοι ΕΕΕ, οι οποίοι κατά την προκήρυξη του Σχεδίου, είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι στα γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ), ηλικίας 28 μέχρι 40 ετών.  Σε περίπτωση μη κάλυψης του στόχου για το φυσικό αντικείμενο, η ομάδα-στόχος ενδέχεται να επεκταθεί και σε άλλες ηλικιακές ομάδες.

Η επιλογή των δικαιούχων για συμμετοχή στο Σχέδιο θα γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων βάσει κριτηρίων σύμφωνα με τους όρους λειτουργίας του Σχεδίου.  Η συμμετοχή των δικαιούχων του ΕΕΕ που θα επιλεγούν είναι υποχρεωτική με βάση τον Νόμο του ΕΕΕ [Ν.109(Ι)/2014].

 

Οι δικαιούχοι ΕΕΕ θα τοποθετούνται σε υπηρεσίες/οργανισμούς με στόχο την απόκτηση εργασιακής πείρας στο χώρο εργασίας.

 

 Η διάρκεια των προγραμμάτων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Σχεδίου είναι έξι μήνες και στοχεύουν στην κάλυψη των συγκεκριμένων αναγκών κατάρτισης των δικαιούχων ΕΕΕ, στις υπηρεσίες/οργανισμούς στις οποίες τοποθετούνται.

Ο δικαιούχος ΕΕΕ κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος απόκτησης εργασιακής πείρας, καθοδηγείται από κατάλληλο καθοδηγητή που απασχολείται στην υπηρεσία/οργανισμό.

 

Το εξάμηνο πρόγραμμα δεν αποτελεί εργοδότηση του δικαιούχου ΕΕΕ από την υπηρεσία/οργανισμό και δεν θα καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή από την υπηρεσία/οργανισμό.  Ο δικαιούχος ΕΕΕ, κατά την εξάμηνη περίοδο κατάρτισης, συνεχίζει να λαμβάνει το ΕΕΕ από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ), σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.  Επιπλέον, θα λαμβάνει €90 μηνιαία για πρόσθετα έξοδα περιλαμβανομένων των οδοιπορικών.

 

Το Σχέδιο στοχεύει στην τοποθέτηση 2.000 δικαιούχων ΕΕΕ.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής και διαδικασίες του Σχεδίου:

 

 Οι πρόνοιες του Σχεδίου, οι διαδικασίες, καθώς και οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για συμμετοχή των υπηρεσιών/οργανισμών στο Σχέδιο  καθώς και τα σχετικά έντυπα φαίνονται στη συνέχεια.

 

Σύνδεση στο Σύστημα
Δημιουργία Λογαριασμού
Video

Επικοινωνία

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος
Τ. Θ. 25431, 1392 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο: 22515000
Τηλέφωνο Λειτουργού
Εξυπηρέτησης: 22390300
Τηλεομοιότυπο: 22496949
Ηλ. Διεύθυνση: hrda@hrdauth.org.cy

ΑνΑΔ - Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού © Πνευματικά δικαιώματα 2011 2021

Developed By: Dynamic Works | Powered By: EasyConsole CMS


..